top of page

Podmínky užívání internetových stránek

Společnost ENYTEX s.r.o., IČO: 294 43 814, se sídlem: ČSL Armády 806/43, Krnov, Česká Republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 53643 poskytuje za níže uvedených podmínek internetové stránky dostupné na www.enytex.cz, www.enytex.eu.

Než začnete naše internetové stránky užívat, seznamte se, prosím, s těmito podmínkami.

Společnost ENYTEX s.r.o., prohlašuje, že disponuje veškerými právy, a to včetně práv duševního vlastnictví, nezbytnými k provozu těchto internetových stránek, a to zejména právy k jejich obsahu, včetně textů, grafického provedení, grafiky, obrázků nebo snímků použitých na těchto internetových stránkách a rovněž autorských práv k výběru a způsobu uspořádání všech souborů nacházejících se na těchto internetových stránkách tvořící její celkový obsah.

Celkový obsah těchto internetových stránek podléhá právní ochraně podle zákona č. 121/2000 Sbírky zákonů České republiky, autorský zákon, v účinném znění, ale i dalších právních předpisů. Veřejnost není oprávněna nakládat s obsahem těchto internetových stránek jinak, než výslovně povolují tyto podmínky. 

Není dovoleno užití obsahu a materiálů:

  • pro reklamní a propagační účely všeho druhu, včetně propagace politických stran či hnutí

  • zařazením do materiálů agregujících obsah, který je způsobilý klamat nepravdivými informacemi, poškodit dobré jméno, nebo může porušovat právní předpisy České republiky, ohrožovat dobré mravy nebo veřejný pořádek, a to včetně materiálů diskriminujících zejména na základě náboženství, rasy, pohlaví, či propagující násilí a jiné protiprávní jednání

  • k prodeji třetím stranám

  • vytvářet systematickým stahováním databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě

  • při užívání těchto internetových stránek nesmíte narušovat provoz těchto internetových stránek, užívat tyto internetové stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných a zabezpečených částí těchto internetových stránek.

Odpovědnost

Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou formu poradenství, doporučení nebo ujednání. Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran nebo další subjekty. Společnost ENYTEX s.r.o., nenese v mezích právního řádu odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených internetových stránek třetích stran.

Prohlášení 

Společnost ENYTEX s.r.o., prohlašuje, že cílem těchto internetových stránek je zajistit maximální dostupnost veškerého jejich obsahu a funkcí všem uživatelům internetu, přesto si však společnost ENYTEX s.r.o., vyhrazuje právo omezit přístup k určitým informacím a funkcím na těchto internetových stránkách a umožnit jeho obsah a funkce pouze registrovaným uživatelům splňujícím kritéria společnosti ENYTEX s.r.o..

Užívání těchto internetových stránek a těchto podmínek se, tam kde je to přípustné, řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním těchto internetových stránek nebo v souvislosti s těmito podmínkami, rozhodne, věcně a místně příslušný soud v České republice v souladu s právním řádem České republiky.

Na těchto internetových stránkách mohou být užívány soubory cookies, které jsou ukládány do Vašeho zařízení. Pro více informací o souborech cookies navštivte odkaz Cookies Policy.

Závěrečná ustanovení

Shledá-li příslušný orgán veřejné moci některé ustanovení těchto podmínek za neurčité nebo neplatné, nebudou tímto ostatní ustanovení těchto podmínek dotčena z hlediska jejich platnosti a účinnosti, a to za předpokladu, že je možné toto neurčité či neplatné ustanovení podmínek od zbytku těchto podmínek oddělit.

Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle těchto podmínek některou stranou nepředstavuje vzdání se takového práva nebo opravného prostředku. 

Společnost ENYTEX s.r.o., si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit a upravovat, a to bez předchozího upozornění. 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2021

bottom of page