top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ENYTEX, s.r.o., se sídlem ČSL Armády 806/43, PSČ 794 01 Krnov, IČ: 294 43 814, zapsané ve obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53643 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: 

E-mailová adresa, telefonní číslo, jméno a příjmení, IP adresa, cookies, název společnosti, IČ

   a to za účelem

 

  • zasílání obchodních sdělení, newsletterů, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů  ze strany Správce a třetích subjektů   

  • zasílání informací o akcích pořádaných Správcem a jeho aktivitách

  • účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing) 

  • používání souborů cookie pro účely analýzy a optimalizace výkonu, sociálních médií a reklamy (souhlas o zařazení do marketingového publika)

  • zpracování osobních údajů v rámci výzkumu a analýz 

  • a to nad rámec takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, a to na dobu 10 let.

 

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 

  • osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

  • důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek a sdělení Správce nad rámec zasílání takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, 

  • subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na vedeni@enytex.cz, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

bottom of page